Amaçlar ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

a) Artvin ili Merkez ilçesinde, Üniversite tarafından botanik bahçesi kurulması amacı ile ayrılmış ve tahsis edilmiş alanda; botanik bahçesi ve Merkez için gerekli fiziki altyapıyı oluşturmak; sonrasında Merkezin gelişimini sağlamak.

b) Artvin ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkiler başta olmak üzere, Türkiye’deki bitki gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.

c) İlgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye ve dünya bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek.

ç) Tıbbî, endüstriyel, tarımsal, süs bitkileri ve benzeri amaçlarla kullanılan ve yetiştirilen bitki taksonlarınıtematik bahçeler bünyesinde toplamak, materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

d) Nesli tehlike altında olan endemik ve günümüz tarım bitkilerinin ataları olan nadir bitki türlerinin alan dışında ve alan içinde koruma faaliyetlerine destek vermek.

e) Doğal biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri olan canlı türlerini içeren florayı araştırmak; uluslararası anlaşmalar gereği olarak habitatları, canlı türlerini ve gen havuzunu koruma altına almak; bunların sergilenmesi için herbaryum, müze, arboretum ve sera kurmak; biyolojik çeşitliliği, genetik çeşitliliği biyokimyasal ve biyoteknolojikbakımdan karakterize edecek veri tabanları oluşturmak; coğrafi bilgi sistemleri oluşturarak ekoturizme katkıda bulunmak ve alanında referans merkezi haline gelmek.

f) Bitkilerin tohum ve gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.

g) Artvin ve çevresinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğrencilerine ve yöre halkına bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.

 

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin amacları doğrultusunda yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Ülke içi ve dışındaki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile halka, yerli ve yabancı ziyaretçilere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Artvin ve çevresindeki bitkiler başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.

c) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet etmek.

f) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müzesinin ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak.

g) Doğada yayılan faydalı veya zararlı veya ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye kazandırılması konusunda faaliyet göstermek.

ğ) Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri veya bitki müzeleri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak.

ı) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve ilgili kişilere eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

i) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

j) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

k) Üniversite bünyesinde bulunan ve bitki alanında eğitim gören öğrencileri ve araştırmacıları bir merkez bünyesinde toplamak, ortak katma değeri yüksek bilimsel çalışmalar yapmak.

l) Dünyadaki ve ulusal bilimsel çalışmalar ışığında doğal, kültürü yapılan, kaybolma tehlikesi altındaki endemik ve endemik olmayan nadir bitki türlerini korumak, üretmek, herbaryum ve koleksiyon parselleri oluşturarak tohum, doku ve gen bankaları oluşturmak.

m) Endüstriyel öneme sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik isteklerini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, tohum ve fide kaynağı oluşturmak, bunları araştırıcı ve üreticilere sunmak.

n) Ekonomik değeri haiz bitkilerin bitki doku ve hücre kültürü yöntemleri ile bitki ve sekonder metabolitüretimleri için araştırmalar yapmak, elde edilen ürünleri sektöre sunmak.

o) Bilimsel ve sektöre yönelik çalışmalar için ekonomik değeri haiz bitkilerin analiz ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli labotaruvarları ve üretim tesislerini kurmak.

ö) Endemik ve endemik olmayan nadir bitkilerin ilaç, gıda ve kozmetik ve benzeri endüstrilerde kullanım potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla formülasyon, kalite kontrol, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak.

p) Ülke ve bölge genelinde ekonomik değeri haiz bitkilerin üretimi, ticareti ve endüstriye kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak.

r) Endüstriyel ve ekonomik bitkiler alanında faaliyet gösterilen ulusal ve uluslararası alanlarda işbirliği, danışmanlık ve ortak çalışmalar yapmak.

s) Botanik bahçesi ve bitkiler alanında bilimsel bilgi üretmek ve bunları bilimsel platformlarda, kitap, dergi, kongre, sempozyum ve benzeri alanlarda sunmak.

ş) Bitkiler konusunda eğitim görenlere, ticaretini yapanlara ya da kullanıcılarına yönelik bilimsel sertifikalı/sertifikasız kurslar düzenlemek.

t) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.