Müdür

Merkezi temsil etmek,

Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını yardımcıları ile birlikte uygulamak,

Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak, gündemi hazırlamak, toplantıları yönetmek,

Müdür yardımcılarının haklı sebeplerle görevden alınmaları için Rektöre öneride bulunmak,

Araştırma birimi ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yerine getirmek,

Merkez bünyesinde çalışan personelin çalışma esaslarını belirleme ve çalışmalarını denetlemek,

Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek. Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek,

Yeni proje kaynakları geliştirmek